banner

Adatvédelmi szabályzat

Az adatvédelmi szabályzat elfogadásával Ön hozzájárul személyes adatainak a jelen dokumentumban meghatározott célokra és feltételek mellett történő feldolgozásához.

Ez az adatvédelmi szabályzat azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket akkor gyűjtünk, amikor Ön belép a https://hargitahazavar.ro/ weboldalra, amelynek szolgáltatója Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége.

Hargita Megye Fejlesztési Ügynökségének elérhetőségei:
Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége
530140, P-ta Libertății nr. 5, Miercurea Ciuc, Harghita
Tel. +40266-207784;
E-mail: office@adehar.ro

Honlap: https://hargitahazavar.ro/

Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége az EU-ban gyűjti, dolgozza fel és tárolja a személyes adatokat, és mindenkor képes bizonyítani, hogy megfelel az uniós jognak és az ebben a dokumentumban meghatározott elveknek.
Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége által végzett valamennyi személyesadat-kezelési tevékenység összhangban van a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseivel.

Kifejezések és fogalommeghatározások
Személyes adat – azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, közvetlenül vagy közvetve, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitására jellemző egy vagy több tényezőre történő hivatkozás
Feldolgozás – a személyes adatokon vagy személyes adatkészleteken automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletsorozat, mint például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.
Hozzájárulás – a weboldal felhasználójának bármely szabadon adott, konkrét, tájékozott és egyértelmű akaratnyilvánítása, amellyel nyilatkozat vagy egyértelmű cselekedet útján elfogadja, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat feldolgozzák.
Adatkezelő – Hargita Megyei Fejlesztési Ügynöksége, amely a személyes adatokat az EU-ban kezeli a jogszabályoknak és a jelen szabályzatnak megfelelően.
Felhasználó – olyan természetes személy, aki legalább 16 éves (vagy az online szolgáltatáshoz való hozzáféréshez vagy annak használatához szükséges törvényes alsó korhatár, anélkül, hogy az adott szolgáltatás szolgáltatójának jogilag kötelező lenne a szülő vagy gyám beleegyezését kérnie), aki beleegyezik az oldalnak az üzemeltető feltételeivel összhangban történő használatába, és aki a https://hargitahazavar.ro/ oldalra profil létrehozásával bejelentkezik vagy onnan kilép.
Felügyeleti hatóság – a tagállam által az (EU) 2016/679 rendelet alapján létrehozott független hatóság.
Eventya Publishing Platform, a továbbiakban Platform – egy integrált rendszer, amely egy sor weboldal szoftver alkalmazásokból áll, amely a szerzői jog hatálya alá tartozik, és be van jegyezve a Számítógépes Programok Nemzeti Nyilvántartásába, a 2018.04.02-i 799029BM számú 09135 számú tanúsítvány szerint.

Alapelvek
Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége személyes adatok feldolgozására vonatkozó politikája az alábbi elveken alapul:
A személyes adatok feldolgozásának jogszerűnek, tisztességesnek és átláthatónak kell lennie.
A személyes adatok gyűjtése meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból történik, és a további feldolgozásuk nem történik e célokkal összeegyeztethetetlen módon.
A személyes adatoknak megfelelőnek, relevánsnak és a feldolgozásuk céljához képest szükséges mértékre korlátozottnak kell lenniük.
A személyes adatok szigorúan pontosak és szükség esetén frissülnek.
A személyes adatokat csak annyi ideig kell olyan formában tárolni, amely lehetővé teszi az azonosítást, amennyi az adatkezelés céljainak teljesítéséhez szükséges.
Az adatkezelést olyan módon kell végezni, amely megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések megtételével biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, beleértve a jogosulatlan vagy jogellenes adatkezelés, valamint a véletlen elvesztés, megsemmisülés vagy sérülés elleni védelmet.

Ki a felelős a személyes adatok feldolgozásáért?
Hargita Megyei Fejlesztési Ügynöksége a https://hargitahazavar.ro/ weboldal szolgáltatójaként felelős a személyes adatok kezeléséért. Ő dönti el, hogy milyen adatokat, milyen célból és hogyan dolgoz fel.
A https://hargitahazavar.ro/ honlapot működtető platform tulajdonosa szintén felelős lehet a személyes adatok feldolgozásáért, amikor Hargita Megyei Fejlesztési Ügynökségével kötött szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében jár el.
A platform tulajdonosa Hargita Megyei Fejlesztési Ügynöksége, a Hargita Megyei Tanács alárendelt intézménye, székhelye: Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, Hargita megye, bejegyezve a Hargita megyei Kereskedelmi Nyilvántartó Hivatalában a 35365620 azonosító számmal.
A személyes adatok Hargita Megyei Fejlesztési Ügynökség általi feldolgozásával kapcsolatos részletekért kérjük, látogasson el a https://hargitahazavar.ro/ , Adatvédelmi szabályzat részre.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja
A személyes adatok feldolgozása a https://hargitahazavar.ro/ weboldal felhasználójának kifejezett, szabadon kifejezett, konkrét és egyértelmű hozzájárulása alapján történik, a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően és a jelen szabályzat feltételei szerint.
Az adatkezelés indoka lehet: szerződés, a felhasználó szerződéskötést megelőző kérése, jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke, a felhasználó vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme, közérdekű feladat végrehajtása.

Milyen adatokat gyűjtünk és milyen célból?
Személyes adatokat gyűjtünk mindazoktól a felhasználóktól, akik a https://hargitahazavar.ro/ oldalon fiókok létrehozásával jelentkeznek be, mindazoktól, akik bejelentkezés nélkül lépnek be az oldalra.
Hitelesítés esetén a következő személyes adatokat gyűjtjük:
kereszt- és vezetéknév – a felhasználói fiók létrehozásához használt, a https://hargitahazavar.ro/ oldalon látható név;
kép – a profilképet automatikusan összegyűjtjük a közösségi profilból, amikor a felhasználó bejelentkezik a https://hargitahazavar.ro/ oldalra a Facebookon vagy a Google-fiókon keresztül. A bejelentkezést követően a felhasználó a bejelentkezési módszertől függetlenül hozzáadhatja vagy megváltoztathatja profilképét;
e-mail cím – a Facebook vagy Google fiókjából automatikusan összegyűjti, amikor a közösségi médián keresztül jelentkezik be. A felhasználó manuálisan is megadhatja, amikor e-mailen és jelszón keresztül jelentkezik be. A felhasználó e-mail címe nem jelenik meg nyilvánosan sehol a https://hargitahazavar.ro/ weboldalon, csak hitelesítésre használják;
a felhasználó által használt eszközre vonatkozó információk (operációs rendszer, telefon típusa (modell), hálózat, amelyről a felhasználó hozzáfér, GPS-helyszín (opcionális, ha a felhasználó a https://hargitahazavar.ro/ weboldalon beleegyezését adta), ezeket az információkat kizárólag statisztikai célokra használjuk;
telefonszám – csak a https://hargitahazavar.ro/ weboldal hibajelentő moduljának használatához szükséges. A telefonszámot nem hozzák nyilvánosságra, hanem csak egyszer, az első jelentés benyújtásakor használják a személy azonosítására. A bejelentő személy telefonszáma csak azért nyilvános, hogy Hargita Megye Fejlesztési Ügynökségének munkatársai, akik a bejelentéseket fogadják, szükség esetén telefonon felvehessék vele a kapcsolatot.
A nem hitelesített felhasználók esetében a következő adatokat gyűjtjük:
a felhasználó által használt eszközre vonatkozó információk (operációs rendszer, telefon típusa (modell), hálózat, amelyről a felhasználó hozzáfér, GPS-helyszín (opcionális, ha a felhasználó a https://hargitahazavar.ro/ weboldalon beleegyezését adta), ezeket az információkat kizárólag statisztikai célokra használjuk.

A fent említett személyes adatokon kívül a szolgáltatásaink igénybevételének elemzéséből az alábbi adatokat kapjuk:
a felhasználó által használt eszközre vonatkozó információk (operációs rendszer, telefon típusa (modell), hálózat, amelyről a felhasználó hozzáfér, GPS-helyszín (opcionális, ha a felhasználó a https://hargitahazavar.ro/ weboldalon beleegyezését adta), ezeket az információkat kizárólag statisztikai célokra használjuk;
a Google Analyticsben gyűjtött adatok, amelyeket statisztikai célokra használnak a felhasználói viselkedésminták meghatározására;
az eseményekre vonatkozó “REMINDER” funkció használatával nyert adatok, amelyeket statisztikai célokból tárolnak, hogy a népszerű események toplistáját elkészíthessék;
a helyszínek és események gyűjteményeinek létrehozásával nyert adatok, amelyeket statisztikai célokra tárolnak a népszerű helyszínek vagy események meghatározása érdekében.

Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége a https://hargitahazavar.ro/ weboldalon nem kezel olyan személyes adatokat, amelyekből kiderül a faji vagy etnikai származás, politikai vélemény, vallási vagy világnézeti meggyőződés vagy szakszervezeti tagság, valamint a genetikai adatok, a természetes személy egyedi azonosítására szolgáló biometrikus adatok, az egészségi állapotra vonatkozó adatok vagy a természetes személy szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó adatok.

Milyen adatokat gyűjtünk a https://hargitahazavar.ro/ oldalon a profilkészítéshez, és mit teszünk közzé?

 • A https://hargitahazavar.ro/ oldalon történő profil létrehozásakor a következő személyes adatok megadása szükséges:
 • kereszt- és vezetéknév;
 • e-mail;
 • profilkép (ha a 2 közösségi platform egyikén keresztül jelentkezik be: Facebook vagy Google).
 • Az Ön által használt fiókon, mely elérhető a https://hargitahazavar.ro/ weboldalon, a következő információkat tesszük nyilvánossá:
 • kereszt- és vezetéknév;
 • profilkép.

Milyen célból történik a személyes adatok feldolgozása?Személyes adatokat dolgozunk fel:

 • Hargita Megye Fejlesztési Ügynökségének küldött SMS megerősítéssel történő felhasználói érvényesítés az hibajelentő modul használata esetén;
 • geolokáció, a GPS-helymeghatározás megadását elfogadó felhasználó esetében a különböző helyek megtekintése/rendezése a térképen vagy a listában a tőlük való távolságuk szerint. A helylistákban megjelenítjük a felhasználó helyétől az adott ponthoz viszonyított távolságot kilométerben.

Ha a modult a Hargita Megyei Fejlesztési Ügynökségnek történő hibajelentésre használják, a feldolgozás célja a bejelentett hiba helyének automatikus meghatározása a térképen.

 • push értesítések – a felhasználók a következő helyzetekben kaphatnak push értesítéseket:
  amikor “követnek” egy helyszínt vagy rendezvényszervezőt a https://hargitahazavar.ro/ oldalon. Ebben az esetben értesítést kapnak, ha az adott szervezet új eseményt vagy ajánlatot tesz közzé;
  amikor “Megy” egy eseményre, értesítést kapnak a saját maguk által beállított emlékeztető alapján;
  amikor “nyomon követik” más felhasználók tevékenységét a https://hargitahazavar.ro/ oldalon;
  ha egy másik platform felhasználó “követi” Önt a https://hargitahazavar.ro/ oldalon, értesítést kap;
  a https://hargitahazavar.ro/ oldalon tartalmat közzétevő kiadók által küldött általános értesítések.
  heti hírlevél, amelyre a felhasználók feliratkozhatnak:
  jelentkezés (az eseménylistáról egy weboldal nyílik meg, amely a név, vezetéknév és e-mail cím megadására kérdez rá. Ezek az adatok a Mailchimp feliratkozói listára kerülnek, akik hetente hírlevelet kapnak);
  nyilvános weboldal (a weboldal láblécében található egy hírlevél feliratkozási űrlap. Töltse ki a nevét, vezetéknevét és e-mail címét. Ezek az adatok felkerülnek a Mailchimp feliratkozók listájára, akik hetente hírlevelet kapnak).
  statisztikák és jelentések – a https://hargitahazavar.ro/ felhasználói adatok feldolgozása:
  a Google Analytics használatával automatizált statisztikákat készítünk, amelyek marketing célokra szükségesek a https://hargitahazavar.ro/ jobb népszerűsítéséhez;
  marketing célú jelentések készítése.
  A statisztikai adatok mindkét esetben névtelenek maradnak, és nem kerülnek nyilvánosságra.

Hogyan történik a személyes adatok gyűjtése és feldolgozása?
A személyes adatok gyűjtése:
automatikusan, a felhasználói fiók közösségi platformokon (Facebook vagy Google) keresztül történő létrehozásakor: név, vezetéknév, e-mail cím, fénykép, a használt eszközre vonatkozó adatok, GPS-helyzet (opcionális);
manuálisan, a felhasználói fiók létrehozásakor e-mailben és jelszóval, megadva a keresztnevet, vezetéknevet, e-mail címet; a kép később hozzáadható – opcionális. Adja hozzá a telefonszámot az hibajelentő modul használatához további érvényesítés céljából.

A személyes adatok feldolgozása a következő módon történik:
automatikusan, a Google Analytics és a Fabric segítségével, statisztikai célokra;
kézikönyv a marketingjelentések elkészítéséhez.
A felhasználói statisztikák névtelenek maradnak, és nem kerülnek nyilvánosságra.

Mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat?
A személyes adatokat határozatlan ideig tárolják.
A felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak módosítását vagy törlését a https://hargitahazavar.ro/ weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlap segítségével.
A fiók törlése a személyes adatok (név, vezetéknév, e-mail, fénykép, jelszó, telefonszám), a létrehozott gyűjtemények és a nyomon követett oldalak automatikus törlését jelenti.
Jelenleg folyamatban van a fiók törlése gomb bevezetése, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy saját maga törölje fiókját (és így a fent említett személyes adatokat).

Kinek és milyen célból továbbítunk személyes adatokat?
Személyes adatokat továbbítunk:
Google Analytics (az EU-n kívül), ahol a felhasználói adatokat statisztikai és marketing célokra tárolják;
Fabric (az EU-n kívül), ahol a https://hargitahazavar.ro/ és a felhasználók összeomlásaira vonatkozó adatokat tárolják, hogy a https://hargitahazavar.ro/ hibáit ki lehessen javítani;
Amazon (Frankfurt, EU), ahol a felhasználói profilképeket tárolják (adott esetben), mivel ez egy privát tárolási szolgáltatás;
Google Cloud (EU), ahol a szerver és az adatbázis található.

Milyen biztonsági intézkedéseket hajtottunk végre?
Folyamatosan törekszünk a szükséges biztonsági intézkedések végrehajtására, hogy minimalizáljuk az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés kockázatát, és ezáltal a felhasználók magánéletére gyakorolt hatást:
SSL-szabvány az adatáramlás titkosításához;
OAUTH szabvány a felhasználói hitelesítéshez;
engedélyezési kulccsal (HMAC) biztosított hívások;
korlátozza azon IP-címek számát, amelyekről az adatbázis és a webszerver szerverét el lehet érni;
korlátozott hozzáférés a kiszolgálóhoz privát SSH-kulcsok használatával.
Sütikre vonatkozó irányelvek
A sütikre vonatkozó szabályzatunk részleteiért kérjük, látogasson el a linkre:
https://haiacasahr.ro/politica-cookies/

Felhasználói jogok
A rendelet számos jogot biztosít a felhasználónak, amelyeket az alábbiakban röviden ismertetünk:
1. a tájékoztatáshoz és a személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog, amelynek értelmében Ön megerősítést kaphat tőlünk arról, hogy kezelünk-e személyes adatokat, hozzáférhet az adatokhoz, és tájékoztatást kaphat arról, hogy hogyan és milyen célból kezeljük azokat;
2. az adatok helyesbítéséhez való jog, amelyet a pontatlan adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítése vagy a hiányos személyes adatok kiegészítése érdekében lehet gyakorolni;
3. az adatok törléséhez való jog (“az elfeledtetéshez való jog”), amelynek értelmében a személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül törölhetők az alábbi okok valamelyikéből:
i. az adatokra már nincs szükség ahhoz a célhoz, amelyhez azokat gyűjtötték vagy feldolgozták;
ii.a felhasználó visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
iii.a felhasználó tiltakozik a feldolgozás ellen, és a feldolgozásnak nincsenek elsőbbséget élvező jogos indokai;
iv. a személyes adatok jogellenesen kerültek feldolgozásra;
v. a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell;
vi. a személyes adatokat az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnyújtással kapcsolatban gyűjtötték.
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő helyzetekben gyakorolható:
i. amennyiben az adatok pontossága vitatott, olyan időtartamra, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük azok pontosságát;
ii. a feldolgozás (jogellenes), törvénytelen és a felhasználó tiltakozik az adatok törlése ellen, ehelyett ezek feldolgozásának korlátozását kéri;
iii.a személyes adatokra már nincs szükségünk az adatkezelés céljára, de a felhasználó azokat jogi követelés megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri;
iv. ha a felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg ellenőrzik, hogy az adatkezelő jogai érvényesülnek-e ebben az esetben.
5. a tiltakozáshoz való jog, amelynek értelmében a felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az általunk vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekből történik. Ezekben az esetekben a feldolgozásra csak akkor kerül sor, ha azt olyan jogos és kényszerítő okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha a feldolgozás célja jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme.
Amennyiben a személyes adatok feldolgozása közvetlen üzletszerzés céljából történik, a felhasználónak joga van ahhoz, hogy bármikor tiltakozzon az adatok e célból történő feldolgozása ellen, beleértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
6. az adathordozhatósághoz való jog, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az általa megadott, rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik.
E jog alapján a felhasználóra vonatkozó személyes adatok közvetlenül továbbíthatók az egyik adatkezelőtől a másiknak, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó politika módosítása
Ezt a politikát a vonatkozó jogszabályok változásai vagy a https://hargitahazavar.ro/ struktúrájának és funkcióinak változásai miatt frissíteni lehet.
Ha a személyes adatok feldolgozására vonatkozó politikában változások történnek, a felhasználókat e-mailben vagy a weboldalon keresztül értesítjük a változások hatálybalépése előtt.
Javasoljuk a felhasználóknak, hogy rendszeresen ellenőrizzék ezt az oldalt, hogy naprakészek legyenek a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos gyakorlatunk legújabb fejleményeivel kapcsolatban.

Hogyan léphet kapcsolatba velünk?
Ha bármilyen kérdése vagy kérése van személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, írásban fordulhat segítségért Hargita Megyei Fejlesztési Ügynökségéhez Szabadság tér 5 szám, Csíkszereda, Hargita megye címre küldött kéréssel vagy a office@adehar.ro e-mail címen.
Ha panaszt kíván tenni a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, ugyanezen a címen írhat nekünk, és mi a levelezésre vonatkozó törvényes határidőn belül válaszolunk, belső szabályzatainkkal és eljárásainkkal összhangban.
Abban a valószínűtlen esetben, ha úgy véli, hogy a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait megsértették, és a Hargita Megyei Fejlesztési Ügynökség nem kezelte megfelelően a panaszát, a személyes adatok feldolgozását felügyelő hatósághoz fordulhat.
A Személyes Adatkezelés Felügyeletének Nemzeti Hatósága Romániában Bukarestben, a bd. Gen. Gheorghe Magheru 28-30 sz., 1. szektor, postai irányítószám: 010336.