banner

Eliberare, reînnoire act de identitate

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICARE NUMELUI/ PRENUMELUI, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA FIZIONOMIEI, LA PERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE, LA SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU A RENUMEROTĂRII IMOBILELOR

Documente originale necesare:

  • Cererea pentru eliberarea actului de identitate
  • Actul de identitate
  • Certificatul de naștere
  • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorie sau al soțului supraviețuitor
  • Certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/ irevocabilă
  • Extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu original, extrasul de carte funciară trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii
  • Chitanța reprezentând contravaloarea actului de identitate 

În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, se prezintă în original actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

În situația în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declarația de primire în spațiu a găzduitorului, însoțită de actul de proprietate al acestuia care se consemnează pe cerere în prezența lucrătorului de evidență. DECLARAȚIA DE PRIMIRE ÎN SPAȚIU A GĂZUITORULUI poate fi dată în țară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în fața notarului public ori în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate.

În cazul în care solicitantul unui nou act de identitate, nu a împlinit vârsta de 18 ani la data depunerii cererii sunt necesare documentele enumerate la ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE ANI.